Phụ lục II TT 01/2021/TT-BKHĐT về Đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-10_Mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin.docx

Phụ lục II-11_Mẫu Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-12_Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký.docx

Phụ lục II-13_Mẫu giấy đề nghị cấp đổi sang GCNDKDN đối với doanh nghiệp được cấp GCNDKKD hoặc GCNDKKD và Đăng ký thuế.docx

Phụ lục II-14_Mẫu giấy đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư.docx

Phụ lục II-15_Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật tt đăng ký hoạt động đối với chi nhánh,vpdd,ddkd hoạt động theo GPDT hoặc GCNDT.docx

Phụ lục II-16_Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo.docx

Phụ lục II-17_Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật tt đkhđ đối với chi nhánh,vpdd,ddkd của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép.docx

Phụ lục II-18_Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Gcnkddn,Gxntdnđkkd,Gcndkhd chi nhánh,vpdd, ddkd.docx

Phụ lục II-19_Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-1_Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-20_Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh.docx

Phụ lục II-21_Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx

Phụ lục II-22_Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-23_Mẫu Thông báo về việc hủy bỏ Nghị quyết,Quyết định giải thể doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-24_Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-25_Mẫu Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-26_Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.docx

Phụ lục II-27_Mẫu Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.docx

Phụ lục II-28_Mẫu Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.docx

Phụ lục II-2_Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.docx

Phụ lục II-3_Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.docx

Phụ lục II-4_Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.docx

Phụ lục II-5_Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx

Phụ lục II-6_Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx

Phụ lục II-7_Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh.docx

Phụ lục II-8_Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh,văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx

Phụ lục II-9_Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh.docx