Dịch vụ

 

LĨNH VỰC CÓ KINH NGHIỆM

Đầu tư  –  Hợp tác kinh doanh  –  Sở hữu trí tuệ  –  Bất động sản  –  Thuế  –  Lao động  –  Viễn thông  –  Giáo dục.

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Tư vấn pháp luật

Luật sư đưa ra ý kiến pháp lý, rà soát văn bản pháp lý, đánh giá tính hợp pháp và rủi ro pháp lý.

Soạn thảo văn bản pháp lý

Luật sư soạn thảo Hợp đồng và các văn bản pháp lý.

Thủ tục pháp luật

Luật sư tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

Giải quyết tranh chấp

Luật sư đại diện khách hàng tại Tòa Án, Trọng tài, Cơ quan nhà nước để giải quyết các tranh chấp về Quản trị công ty, Hợp đồng, Sở hữu trí tuệ, Bất động sản, Lao động.