THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN CÔNG (NHÀ NƯỚC) THEO CÁCH NÀO

DAZPRO: Việc thuê tài sản công chỉ được thực hiện tại đơn vị sự nghiệp […]

Xem thêm

VBHN 27/VBHN 2019 sửa Luật 47/2014/QH13 Về xuất, nhập cảnh của người nước ngoài

  VĂN BẢN HỢP NHẤT 27/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 VỀ LUẬT NHẬP […]

Xem thêm

NĐ 167/2017/NĐ-CP về Sắp xếp lại, xử lý nhà đất, tài sản công khác

  NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP […]

Xem thêm

Luật 15/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng tài sản công

  LUẬT 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN […]

Xem thêm

VBHN 07/VBHN-VPQH 2019 sửa Luật 50/2005/QH11 Sở hữu trí tuệ

  VĂN BẢN HỢP NHẤT 07/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 6 năm 2019 VỀ LUẬT SỞ […]

Xem thêm