Lĩnh vực

 

Dự án Bất động sản

 • Thành lập Doanh nghiệp Dự án Bất động sản
 • Thủ tục Đầu tư Dự án Bất động sản
 • Hợp tác đầu tư Dự án Bất động sản
 • Chuyển nhượng Dự án Bất động sản

Sở hữu trí tuệ

 • Xử lý vi phạm Nhãn hiệu, Bản quyền, KDCN
 • Đăng ký Nhãn hiệu, Bản quyền
 • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)
 • Nhượng quyền Thương hiệu

Pháp lý Doanh nghiệp

 • Thành lập Công ty
 • Thủ tục Đăng ký kinh doanh
 • Tuân thủ pháp luật về Thuế
 • Mua lại, Sáp nhập (M&A) Doanh nghiệp

Đầu tư Nước ngoài

 • Thành lập Doanh nghiệp Vốn đầu tư Nước ngoài
 • Mua cổ phần, vốn góp Doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Thủ tục thuê đất cho Dự án Đầu tư tại Việt Nam
 • Xin cấp phép Đầu tư ra nước ngoài

Soạn thảo Hợp đồng

 • Soạn thảo Hợp đồng đầu tư, thương mại, dân sự
 • Rà soát Hợp đồng đầu tư, thương mại, dân sự
 • Tham gia tư vấn, đàm phán hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng ở Tòa án, Trọng tài

Giải quyết Tranh chấp

 • Giải quyết tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp
 • Giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh doanh
 • Giải trình Xử lý vi phạm Hành chính Doanh nghiệp
 • Tranh tụng tại Tòa Án, Trọng Tài thương mại