(Mục lục) Luật 21/2008 về Công nghệ cao

VBHN 32/VBHN-VPQH 2019 (Sửa Luật 21/2008/QH12) — VĂN BẢN HỢP NHẤT 32/VBHN-VPQH ngày 16 tháng […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 76/2018 về Chuyển giao công nghệ

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 07/2017 về Chuyển giao công nghệ

LUẬT 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Căn cứ […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 67/2006 về Công nghệ thông tin

LUẬT 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ vào Hiến pháp nước […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 10/2024 về Khu Công nghệ cao

NGHỊ ĐỊNH 10/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2024Quy định về khu công nghệ cao […]

Xem thêm