(Mục lục) TT 01/2024/BKHĐT về Đăng tải thông tin mạng đấu thầu

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 23/2024 về Đấu thầu

NGHỊ ĐỊNH 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 Quy định chi tiết một số […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 24/2024 về Lựa chọn Nhà thầu

NGHỊ ĐỊNH 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 Quy định chi tiết một số […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 63/2014 về Lựa chọn Nhà thầu

NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 22/2023 về Đấu thầu

LUẬT 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 VỀ ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp […]

Xem thêm