(Mục lục) Luật 36/2005 về Thương mại (Nhượng quyền)

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỤ THỂ KHÁC MỤC 8. NHƯỢNG QUYỀN […]

Xem thêm

(Mục lục) TT 09/2006/BCT về Nhượng quyền

1. VBHN 12/VBHN-BCT 2016 (Sửa TT 09/2006/TT-BTM), 2. TT 03/2024/TT-BCT (Sửa TT 09/2006/TT-BTM). — 1. […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 35/2006 về Nhượng quyền thương mại

1. VBHN 15/VBHN-BCT 2014 (Sửa NĐ 35/2006/NĐ-CP), 2. NĐ 08/2018/NĐ-CP (Sửa NĐ 35/2013/NĐ-CP). — 1. […]

Xem thêm