(Quy định) Phạm vi sử dụng tài sản công tại Cơ quan NN và Đơn vị sự nghiệp công lập

23/4/2023 DAZPRO: Sử dụng tài sản công là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 151/2017 về Tài sản công

NGHỊ ĐỊNH 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 167/2017 Sắp xếp, xử lý nhà đất, tài sản công khác

  NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 15/2017 về Tài sản công

  LUẬT 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN […]

Xem thêm