(Mục lục) NĐ 10/2021 Về chi phí xây dựng

VBHN 06/VBHN-BXD (Sửa NĐ 10/2021/NĐ-CP — VĂN BẢN HỢP NHẤT 06/VBHN-BXD  ngày 14 tháng 8 […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 37/2015 về Hợp đồng xây dựng

VBHN 07/VBHN-BXD 2023 (Sửa NĐ 37/2015/NĐ-CP) — VĂN BẢN HỢP NHẤT 07/VBHN-BXD ngày 16 tháng […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 15/2021 về Quản lý Dự án đầu tư XD

1. NĐ 15/2021/NĐ-CP (sửa bởi NĐ 35/2021/NĐ-CP) về Quản lý Dự án đầu tư XD, […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 06/2021 về Chất lượng, thi công, bảo trì công trình XD

1. NĐ 06/2021/NĐ-CP về Quản lý chất lượng, thi công, bảo trì công trình XD, […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 50/2014 về Xây dựng

VBHN 02/VBHN-VPQH 2020 (Sửa Luật 50/2014/QH13) — VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-VPQH ngày 15 tháng […]

Xem thêm