Quy định về Chủ tịch Hội đồng trường ĐH tư thục

Căn cứ: – Luật 08/2012/QH13 ( Sửa bởi VBHN 42/VBHN-VPQH 2018) về Giáo dục đại […]

Xem thêm

Quy định về Nhà đầu tư và Hội nghị nhà đầu tư trường ĐH tư thục

Căn cứ: – Luật 08/2012/QH13 ( Sửa bởi VBHN 42/VBHN-VPQH 2018) về Giáo dục đại […]

Xem thêm

Thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng trường ĐH tư thục

Căn cứ: – Luật 08/2012/QH13 ( Sửa bởi VBHN 42/VBHN-VPQH 2018) về Giáo dục đại […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 141/2013 về Giáo dục đại học

NGHỊ ĐỊNH 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG […]

Xem thêm

(Mục lục) TT 01/2024/BGDĐT về Tiêu chuẩn cơ sở đại học

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 Ban hành Chuẩn cơ sở giáo […]

Xem thêm