(Mục lục) NĐ 141/2013 về Giáo dục đại học

NGHỊ ĐỊNH 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG […]

Xem thêm

(Mục lục) TT 01/2024/BGDĐT về Tiêu chuẩn cơ sở đại học

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2024 Ban hành Chuẩn cơ sở giáo […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 99/2019 về Giáo dục đại học

NGHỊ ĐỊNH 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 08/2012 về Giáo dục đại học

VBHN 42/VBHN-VPQH 2018 (Sửa Luật 08/2012/QH13) — VĂN BẢN HỢP NHẤT 42/VBHN-VPQH ngày 10 tháng […]

Xem thêm