Quy định Phạm vi kinh doanh BĐS của Doanh nghiệp vốn nước ngoài

1. Ý KIẾN LUẬT SƯ

Không giống như doanh nghiệp có 100% vốn do người có quốc tịch Việt Nam sở hữu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài (do nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài sở hữu) chỉ được kinh doanh bất động sản trong phạm vi theo quy định dưới đây.

 

2. NỘI DUNG QUY ĐỊNH

Luật 66/2014/QH13 về Kinh doanh bất động sản:

Điều 11. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:
a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:
b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:
b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.