(Mục lục) NĐ 123/2020 về Hóa đơn, chứng từ

1. NĐ 123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn, chứng từ, 2. NĐ 41/2022/NĐ-CP (Sửa NĐ 123/2020/NĐ-CP). — […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 132/2020 về Quản lý thuế về giao dịch liên kết

NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 126/2020 về Quản lý thuế

NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP Ngày 19 tháng 10 năm 2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 38/2019 về Quản lý thuế

LUẬT 38/2019/QH14 Ngày 13 tháng 6 năm 2019 VỀ QUẢN LÝ THUẾ Căn cứ Hiến […]

Xem thêm