(Quy định) Điều kiện đưa Bất động sản vào kinh doanh

15/3/2023

DAZPRO: Bất động sản được đưa vào kinh doanh tức là được đưa vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, … Một bất động sản được đưa vào kinh doanh một cách hợp pháp, cần phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung quy định.

 

Căn cứ:

Luật 66/2014/QH13 về Kinh doanh bất động sản (Luật 66/2014)  [Xem tại đây]

 

Điều kiện để Bất động sản được đưa vào kinh doanh [Điều 9 Luật 66/2024]

[1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.]

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ